NP a CHKO ŠUMAVA

- Krajinný integrovaný plán rozvoje

Investor akce: NP a CHKO Šumava
Statutární zástupce: Ing. František Krejčí
Tel. kontakt: 388 450 111
Termín plnění: březen 2009 - prosinec 2009
Činnost firmy Diana s r.o.: - zpracování podkladů pro přípravu KIPR
- zdokumentování a sumarizace potřeb jednotlivých obcí ležících
v katastru NP Šumava
- vytvoření "studie potřebnosti" požadavků obcí
- analýza věcné a časové připravenosti jednotlivých projektů k čerpání
finančních prostředků
- zajištění koordinace publicity a propagace KIPR
- zajištění prezentace projektu v Bruselu
- příprava podkladů pro jednání Vlády ČR - Usnesení vlády č. 1569 ze dne
21. 12. 2009 k Ideovému záměru k postupu realizace KIPR


Schwarzenberský kanál